Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Je vormt dan samen een intervisiegroep. Het meedenken gebeurt niet zozeer door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen zodat je zelf zicht krijgt op je ingebracht vraagstuk.

Met intervisie worden praktijksituaties besproken met collega;s waarbij gekeken wordt naar:

 • de manier waarop je hebt gehandeld
 • welk patroon daar eventueel in zit
 • welk effect je eigen manier van handelen heeft op de ander en vice verse
 • hoe je ook op andere manieren aan kan kijken tegen de situatie
 • welke alternatieven er zijn/ hoe het ook zou kunnen
 • welke tips en trucs er uitgewisseld kunnen worden
 • hoe je ander gedrag invulling kunt geven (oefenen)

Wat is het voordeel van intervisie?

Intervisie dwingt je tot reflectie op je eigen handelen (waarom gaat het zoals het gaat en wat is mijn rol hierin) en vergroot je denkkader (zo had ik het nog niet bekeken) en je repertoire (ik kan het een volgende keer ook anders aanpakken).

Hoe pak je het aan?

Intervisie is eigenlijk makkelijk opgezet: je verzamelt een aantal collega’s, maakt een serie afspraken in de agenda (bv 1 keer per 4 weken) en begint.

Er zijn diverse methoden die je kunt gebruiken maar niet iedere methode is even makkelijk om te hanteren. Sommige methoden zijn door de veelheid van stappen moeilijk vast te houden. Ik kies zelf in de meeste gevallen voor een eenvoudig stappenplan dat voor iedereen makkelijk toe te passen is (zie downloads). De eerste bijeenkomst reik ik het handvat uit en start ik met een toelichting van dit stappenplan.

De kracht zit in de structuur en de juiste vragen

Het lijkt streng maar de methode heeft voor diegene die de casus inbrengt de meeste waarde als de stappen opgevolgd worden zodat hij of zij open benaderd wordt, het gevoel krijgt dat er voldoende informatie wordt uitgewisseld voordat tot associatie  wordt overgegaan, dat hij van alle perspectieven kan profiteren en de gelegenheid krijgt om erop te reageren. Hoe meer de stappen in elkaar overlopen en vermengd worden, hoe onbevredigender het kan worden voor de casusinbrenger.

Een van de moeilijkste dingen bij intervisie is echter het stellen van (de juiste) vragen en het uitstellen van meningen. Om die reden deel ik vaak het handvat ” de juiste vragen” uit en bespreek ik die bij de start (zie downloads).

Wel of geen begeleiding?

Externe begeleiding is zeker niet noodzakelijk. Intervisie kan heel goed zelfsturend worden ingevuld. Het is echter wel verstandig om je een aantal vaardigheden eigen te maken (zoals het creëren van een veilige omgeving, groepsproces begrijpen en eventueel hierin interveniëren, vasthouden aan de structuur zonder hierin dominant te zijn en gelijkwaardigheid behouden binnen de groep). Omdat begeleiding hierin wel helpt, wordt vaak als start gekozen voor een serie bijeenkomsten met begeleiding.

Thematische intervisie is ook een optie

In de meeste gevallen gaat intervisie om persoonsgerichte reflectie met behulp van de aanwezige kennis en ervaring Het leereffect kan vergroot worden door thematisch kennis toe te voegen en zo nieuwe inzichten te stimuleren en blinde vlekken van een groep te voorkomen. De thematische kennis kan functiespecifiek zijn (ingeval van projectleiders kun je denken aan de nieuwste inzichten rond projectleiderschap) maar ook handelingspecifiek (denk aan evidence based inzichten rond het nemen van beslissingen). Bij leidinggevenden kunnen vraagstukken gaan over performance management gesprekken; in dat geval kan extra kennis over performance management bijdragen aan het inzicht).

Thematische intervisie daagt deelnemers uit vraagstukken in te brengen rond een thema. De intervisie zelf wordt dan voorafgegaan door een inleiding op het onderwerp.

Downloads

Mijn ervaring

Ik heb diverse keren intervisie begeleid bij klanten. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Intervisie Domeinvoorzitters Hogeschool van Amsterdam
 • Intervisie Projectleiders Siemens Building Technology
 • Intervisie Beleidsmedewerkers Lokaal Onderwijs Beleid Gemeente Utrecht
 • Intervisie Directeuren Gemeente Amsterdam
 • Open inschrijving intervisie Fronton

© 2019 Fronton Advies
Realisatie zichtbaarzijn.nl